Oczyszczalnie ścieków z tworzyw sztucznych

Przeznaczenie oczyszczalni

Osadniki gnilne OLTRANS-PS przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowo- gospodarczych na drodze sedymentacji, flotacji oraz fermentacji osadów powstałych z zatrzymanych zawiesin. Gazy fermentacyjne powstające podczas procesów zachodzących w osadniku wydostają się do systemu wentylacji przez otwory wentylacyjne. Odpowiednio skonstruowana rura wylotowa zapewnia odprowadzanie podczyszczonych ścieków z osadnika gnilnego. Materiał filtracyjny umieszczony w filtrze osadnika zatrzymuje zawiesiny i przeciwdziała zamuleniu urządzeń do oczyszczania ścieków znajdujących się za osadnikiem. Osadniki gnilne OLTRANS-PS mogą współpracować z innymi urządzeniami tworzącymi ciągi technologiczne lokalnych oczyszczalni ścieków.

Zakres stosowania osadnika gnilnego

Osadniki gnilne OLTRANS-PS mogą być instalowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków i przeznaczone są dla różnych użytkowników; stosowane są w budownictwie jednorodzinnym, w obiektach użyteczności publicznej z zapleczem gastronomicznym (szkoły, przedszkola, internaty, zakłady pracy ,hotele, motele itp.), biurach i obiektach bez zaplecza gastronomicznego jak również w obiektach czynnych okresowo (campingi, obiekty kolonijne itp.). Dobór osadnika uzależniony jest od kategorii i liczby użytkowników (liczby równoważnych mieszkańców- RLM). Powinien być dokonywany przez projektanta w uzgodnieniu z dostawcą wyrobu. Ilość ścieków oblicza się na podstawie zużycia wody zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków I (Dz.U.Nr 151, poz. 716 z dnia 21.12.1996r).

Warunki stosowania osadnika gnilnego

Osadniki gnilne OLTRANS-PS będą spełniały swe funkcje zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu następujących warunków:

 1. czas retencji ścieków w osadniku- minimum 3 doby,
 2. zużycie wody przez 1 użytkownika w ciągu doby:
  • dom mieszkalny, szkoła z internatem, koszary, hotel z restauracją itp.- 0,15m3/d
  • zakład pracy, szkoła ze stołówką, hotel - 0,0075m3/d
  • zakład pracy bez zaplecza gastronomicznego - 0,0375m3/d
  • sklep, WC publiczne, parking, bar - 0.0075m3/d
 3. czas fermentacji ścieków w osadniku gnilnym - nie mniej niż 180 dni.

Osadniki gnilne nie mogą mieć połączenia z instalacją odprowadzającą wody deszczowe.

Wyroby - wymagania

Wymagania na etapie odbioru gotowych wyrobów podlegają programowi kontroli jakości w zakładzie pracy. Każdy zbiornik posiada świadectwo jakości wykonania.

 

 

Warunki montażu osadnika gnilnego

Osadniki gnilne OLTRANS-PS mają konstrukcję samonośną i nie wymagają fundamentów, przy czym głębokość posadowienia liczona od powierzchni terenu do górnej części zbiornika może być zmienna w zakresie do 0,75m. Przy większych głębokościach posadowienia zbiorników, należy indywidualnie zaprojektować płytę ochronną w celu odciążenia konstrukcji zbiornika naziomem. W przypadku posadowienia zbiornika w miejscach przejazdu pojazdów należy nad zbiornikiem zainstalować płytę ze zbrojonego betonu odpowiedniej wytrzymałości i powierzchni.

Zbiorniki można montować pod miejscami przejazdu pojazdów lecz należy osadniki chronić płytą betonową. Minimalna odległość osadników od dróg winna wynosić 4m. Na osadnikach tych nie wolno umieszczać przedmiotów i materiałów zwiększających obciążenie statyczne gruntu. Dla umożliwienia okresowego usuwania osadów należy zapewnić łatwy dojazd i manewrowanie taborem asenizacyjnym.

Osadniki gnilne OLTRANS-PS dostosowane są do wbudowania pod powierzchnią terenu.
Mogą też być w gruncie uwodnionym. Warunki montażu zbiornika dołączone są każdorazowo do dokumentacji koncesyjnej zbiornika w postaci "Instrukcji montażu osadników gnilnych OLTRANS-PS ". Producent posiada certyfikat Det Norske Veritas Type Approval No K-714 na produkcję produktów z żywic poliestrowych.

 

Przechowywanie

Wyroby z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Są odporne na działanie szerokiego zakresu temperatur od -30°C do +80°C.